СЪВМЕСТНА БИЗНЕС-СОЦИАЛНА ИНИЦИАТИВА – МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

8 експерти на Център за професионално образование „Пиер Бурдийо“ взеха участие в проекта „Съвместна бизнес-социална инициатива – модел за качествено обучение“ за повишаване на техните професионални и ключови компетентности. Проектът продължи 12 месеца и беше съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Проектът имаше за цел успешното прилагане на актуални практики в системата за обучение на възрастни в контекста на Съвместната бизнес-социална инициатива (BSCI).

     Този модел допринася за обезпечаване пазара на труда с обучени професионалисти с иновативни практически умения и компетенции. Успоредно с това, проведеното обучение допринесе за повишаване капацитета на организацията за разрешаване на проблемите със заетостта, качеството на обучение, атрактивността на образованието за възрастни, обвързването на обучението с бизнеса, като обхваща рискови групи и акцентира върху практиката, въвеждайки иновативни европейски методи в преподаването.

BSCI програмата в Европа не е програма за сертифициране, а доброволна система, чрез която организациите прилагат определени правила и визия за развитие и социално поведение на пазара на образователните услуги. В резултат от проекта се повиши нивото на компетентност на експертите и се създадоха условия за следване на  европейските тенденции в обучителната дейност с усвояване на иновативни методи за неформално обучение. Чрез предоставяне на специализирани знания, умения и компетентности, проектът доведе до повишаване на личностната мотивация и удовлетворението на служителите на Център за професионално образование „Пиер Бурдийо“ и подобри ефективността при работата им с целевите групи. Обучителните курсове бяха изведени от реномирани европейски лектори, а придобитите обучителни резултати бяха валидирани чрез издаването  на EUROPASS сертификат на всеки един участник.

 

Проект „Съвместна бизнес-социална инициатива – модел за качествено обучение“ (2019-1-BG01-KA104-061831) е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на ЕС. Публикацията излага единствено възгледите на автора, като програмата и Европейската комисията не носят отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба.

 

    Успешно завърши проект „СЪВМЕСТНА БИЗНЕС-СОЦИАЛНА ИНИЦИАТИВА – МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ“ за обучение на специалисти по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 –  „Образование за възрастни“