Пиер Бурдийо

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦПО „ПИЕР БУРДИЙО“ е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията през 2014 г.

Център за професионално обучение „Пиер Бурдийо“ получава лиценз № 2015121239 от НАПОО през 2015 г. Освен това притежаваме сертификати ISO 9001-2015 и ISO 27001-2006.

Учебните програми на професионалните курсове на ЦПО „Пиер Бурдийо“ са одобрени от Българската ангенция по безопасност на храните (БАБХ) към Министерството на зечеделието и храните и други държавни и международни институции.