, ,

Професия: „Строител“

Професия: „Строител“ Степен на професионална квалификация: Втора

Работниците, придобили квалификация по професията „Строител“, се реализират в жилищното строителство, строителството на офис сгради и търговски площи – хипермаркети и търговски центрове, в промишленото строителство, логистични центрове и др.

Професия: „Строител“ Степен на професионална квалификация: Втора

Работниците, придобили квалификация по професията „Строител“, се реализират в жилищното строителство, строителството на офис сгради и търговски площи – хипермаркети и търговски центрове, в промишленото строителство, логистични центрове и др. Квалификацията, която притежават, им дава възможност да участват в дейности както при монолитно, така и при сглобяемо строителство. Строителите извършват строително-монтажни работи при груб строеж и довършителни дейности на различни етапи на строителството, а така също ремонт и реновиране на стари сгради и съоръжения; поддръжка на сградния фонд. Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Строител“ изгражда конструктивни елементи на сгради и съоръжения, като изпълнява кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи…. Специфични трудови дейности на строителя са дърводелските работи – изработване и монтаж на дограма и покриви, тенекеджийски работи. Той участва в довършителните етапи на строителството, като полага мазилки и шпакловки, прави облицовки и настилки, боядисва и изпълнява тапетни и декоративни работи. При трудовите си дейности работи самостоятелно или в екип (звено, бригада и др.) и изпълнява стриктно поставените му задачи от прекия ръководител. Отговаря за поверените му техника, инструменти и материали, за качествената изработка и спазване на изискванията на съответната поръчка. Строителят носи отговорност за опазване на своя живот и на екипа, с който работи. Строителят под ръководството на техническия ръководител разчита отделните части на проекта, който изпълнява, спазва размерите от проекта, техническите спецификации, работи с първичните документи и съхранява поверената му строителна документация.