, , ,

Строително дърводелство

Да може: Да разчита работни чертежи, скици, технологични схеми и планове; Да подбира и сортира дървения материал;

обучаемият трябва да знае: Основните изисквания по безопасност на труда и ППО в строителството; Основните изисквания за опазване на околната среда; Рационално да използва енергията и строителните материали; Видовете архитектурни и конструктивни планове, чертежи и детайли; Видовете строителни материали и техните свойства, както и начините за тяхното използване и съхранение; Инструментите и тяхното предназначение при строително дърводелство; Изискванията и последователността при изпълнение на основните строителни процеси: транспортни, земни, кофражни и бетонови работи, монтаж на строителни конструкции, основни строителни машини и техническо оборудване; Видовете дървен материал и неговите свойства; Начините за предпазване на дървесината от вредители, болести и пожар; Начините за обработване на дървения материал; Видовете лепила, използвани в дърводелската практика; Изискванията за качествен дървен материал; Устройството и принципа на действие на дърводелските машини и правилата за работа с тях; Видовете сглобки и съединения; Начините за разкрояване на детайли и изработката им; Технологията на изпълнение на дървени кофражи, подови и покривни конструкции, покривни обшивки, дървени облицовки; Технологията при монтаж на дограма и обзавеждане; Начините за приемане и измерване на материалите при изпълнение на дърводелски работи; Планиране, контрол, регулиране и управление на процесите при изпълнение на бояджийски работи; Основните принципи на техническото нормиране и техническите норми, ценообразуването в строителството, сметна документация.                       

           *Да може: Да разчита работни чертежи, скици, технологични схеми и планове; Да подбира и сортира дървения материал; Да обработва дървения материал /разкрояване, бичене, рендосване и др. с ръчни инструменти и е машини/; Да монтира дървена дограма и обзавеждане; Да изпълнява лепене на дървения материал; Да изпълнява направата на сглобки; Да изпълнява дървени подови и покривни конструкции; Да изпълнява столарски работи; Да поставя обков по предназначение; Да изпълнява фугите при монтаж на дограма; Да измерва и изчислява необходимите и вложените материали и извършените видове работа; Да поддържа и съхранява оборудването на строителната площадка; Да планира, контролира и регулира операциите, свързани с изпълнението на строително-дърводелски работи; Да се ориентира правилно на строителната площадка в зависимост от маркировката; Да работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита; Да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ; Да използва ефективно строителните материали, правилно да ги складира и съхранява.