Специалност „Шлосерство”

Категория:

Възможности за реализация:

В областта на машиностроенето.

Първа степен на професионална квалификация. В учебното съдържание по професията
„Шлосер” са обхванати широк кръг от знания и умения, необходими за изпълнение на
основните трудови дейности по професията. Шлосерът извършва подготовка на работното
място, машините, съоръженията и инструментите за работа. Разчита и ползва техническа
документация, включително от електронни източници. В случаите, когато е необходимо, той се
консултира с прекия си ръководител. В своята работа шлосерът спазва инструкциите в
регулативните норми, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
Шлосерът обработва ръчно или машинно лентов, прътов, листов, тръбен материал,
включително изделия, получени чрез отливане. Обработва метални и неметални материали.
Изпълнява ръчни операции. Работи с универсални металорежещи машини. Извършва ремонт и
възстановяване на инструменти, приспособления и машини. Най-често изпълняваните дейности
са: изправяне, изпиляване, рязане, огъване, заваряване и др. При извършване на ремонта на
машини, уреди и съоръжения той разглобява, почиства, смазва, маркира, сортира и монтира
детайли, възли и механизми.

Шлосерът носи отговорност за опазване както на собствения си живот и здраве, така и на
работещите. Отговаря за спазване правилата и инструкциите за безопасна работа, за използване
на работно облекло, лични и колективни предпазни средства, за качествено изпълнение на
операциите. В неговите задължения влиза спазване на инструкции и правила, за
предотвратяване на вреди, причинени от разхищение и нецелесъобразно използване на
материали, инструменти и енергия.
Обучаваният трябва да:

 Дефинира същността на процеса измерване.
 Дефинира видовете грешки и описва причините за тях.
 Назовава измервателните методи и ги описва.
 Описва шублерът, неговото предназначение и точност.
 Описва отчитането на размер върху шублер.
 Назовава видовете инструктаж и методи на обучение по ЗБУТ.
 Дефинира същността на шлосерската операция разчертаване.

 Назовава необходимите инструменти за изпълнение на операцията разчертаване.
 Назовава правилата и техниката на равнинно и обемно разчертаване.
 Назовава правилата и техниката на точкуване.
 Назовава необходимите инструменти за изпълнение на операцията точкуване.
Изброява видовете вредни физични и химични производствени фактори и описва
влиянието им върху човешкия организъм.