Специалност „Хотелиерство”

Категория:

Портиер-пиколото посреща туристите (гостите) и предоставя първоначална
информация с цел ориентирането на туристите (гостите) в средството за подслон или
мястото за настаняване, както и информация за предлаганите услуги в обектите.
Изпълнява услуги на гостите (връчва съобщения, писма, доставя преса, закупува и
поставя цветя в стаите и други) в рамките на служебните му задължения. Подпомага
гостите при паркиране на превозните средства. Наблюдава поведението на гостите в
общите помещения и сигнализира при възникване на необичайни събития. След
приключване на престоя портиер-пиколото изпраща туристите (гостите), като им
помага с пренасянето на багажа, отварянето и затварянето на входната врата и ги
съпровожда до напускането на обекта или транспортното средство – автомобил или
автобус. Проверява и следи за изправността на входните точки на средството за
подслон или мястото за настаняване. Участва (съгласно инструкциите) при извеждане
на гостите в случай на пожар, наводнение, терористичен акт или друго необичайно
събитие. В работата си портиер-пиколото трябва да проявява дискретност, търпение,
отзивчивост и съпричастност към проблемите и желанията на всеки от туристите
(гостите). Физическата издръжливост е необходима при транспортирането на техния
багаж при настаняване и изпращане. За комуникацията с туристите се изисква добра
артикулация и умения за провеждане на елементарен разговор поне на един чужд език.
В ежедневната си дейност портиер-пиколото носи отговорност за посрещането на
гостите в средството за подслон или мястото за настаняване, за съхранението на багажа
им и предоставянето както на първоначална, така и на последваща информация относно
услугите, предлагани от обекта.

Задължения на обучаващия:

 Пренася багажи на клиентите при пристигане от превозното средство
до стаите и обратно при заминаване.
 Придружава клиентите до стаите и ги запознава със системите за
сигурност, и начина на използване инсталациите и съоръженията в
стаята.
 Изпълнява услуги в сградата на хотела като връчване на съобщения,
пакети, букети, поща и преса.
 При желание на клиентите повиква такси и съхранява багажа им.
 Осигурява колички за багаж по стаите и прибира количките от
паркинга.

 Осигурява информация и упътва клиентите за търсени от тях обекти.
 Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с
длъжността.

 Отговаря за качеството на посрещането и настаняване на клиентите.
 Носи отговорност при настъпили вреди от изчезнал багаж по негова
вина.