Специалност „Финансова отчетност”

Категория:

Възможности на реализация:
Финансовият отчетник може да работи в различни сфери на стопанството –
производство, търговия, услуги, държавна администрация, финансови и
застрахователни институции. Той извършва трудовата си дейност в
счетоводен, статистически или финансов отдел на конкретното
предприятие.
Цели на обучението:
Финансовият отчетник изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на
първични счетоводни документи, водене на синтетични и аналитични счетоводни
сметки, попълване на платежни документи. Той може да изпълнява дейности, свързани
с получаване и плащане на парични средства в брой.
Финансовият отчетник участва в дейността на финансово-счетоводния отдел при калкулиране
на себестойността на продукцията в производствените предприятия или разходите за
обръщение в сферата на услугите и търговията. Той може да съставя разчетно-платежни
ведомости за заплати, да изчислява болнични листове, да изготвя декларации и справки,
свързани с тези ведомости. В сферата на финансовите предприятия той може да води
аналитична отчетност за гаранции по кредити, инвестиции, ипотеки, облигации, ценни книжа,
документи за оценки, комисиони и лихви. В сферата на застрахователната дейност
финансовият отчетник може да води аналитичната отчетност на рисковете, видовете
застраховки и уреждане на застрахователните полици. Предава и получава документи и
справки във и от държавни институции – НАП, НОИ, НСИ и др.
Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да знае:
 Дейността на застрахователните, презастрахователните и осигурителните институции;
 Организацията на застраховането и социалното осигуряване;
 Термините, които се използват при осъществяването на застрахователна и осигурителна
дейност;
 Застрахователните и осигурителните операции и механизмите и технологията за
тяхното осъществяване;
 Приходите и разходите от дейността;
 Отчитането и анализа на дейността на отделния служител;
 Структурата на имуществото;
 Дейностите по опазване и застраховане на персонала и имуществото;
 Видовете застраховки и документи;
 Условията и документите при кандидатстване за работа;
 Правилата и особеностите при създаването на професионални контакти. Етиката на
деловото общуване. Съобразяване с културните особености на клиента;

 Правилата на деловата кореспонденция;
 Информационните технологии и системи в застрахователното и осигурително дело.
 извършва парични и разплащателни операции;
 съставя вярно и точно документи, свързани с отчетни обекти на предприятието;
 съставя различните видове счетоводни, застрахователни и финансови документи;
 изготвя калкулации на продукция и услуги;
 води аналитични партиди към синтетични счетоводни сметки;
 изготвя разчетно-платежни ведомости за заплати на работниците и служителите и справки
към тях;
 познава изискванията на финансовия и данъчния контрол в областта на отчетността;
 работи със специализирани програмни продукти в областта на отчетността;
 познава нормативните изисквания за съхранение и архивиране на счетоводната,
статистическата и финансовата информация.