,

Специалност „Физичека охрана на обекти“

Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности, свързани с охрана на обект в нормална обстановка (осъществяване
на пропускателен режим; проверка и реакция на получени сигнали и др.) и охрана на обект при
екстремални условия (залавя и задържа нарушители; спасява хора и имущество при природни
бедствия и аварии; ръководене на евакуация при терористичен акт или сигнал за поставена
бомба, т.н.)

ДА ЗНАЕ:
 познава и прилага изискванията на нормативните документи при изпълнение на
задълженията си по охранителната дейност;
 познава правата и задълженията си като длъжностно лице по смисъла на
НК (Наказателен кодекс) и ЗЧОД (Закон за частната охранителна дейност) и
европейските норми за защита правата и свободите на гражданите;
 познава структурата на организацията, в която работи, и правомощията на
длъжностните лица;
 познава и прилага правилата за водене, обработка, сортиране, класиране и съхранение
на документи, разграничава и попълва стандартизирани и унифицирани документи;
 умее да си служи със зачисленото му оръжие и помощни средства;
 планира и организира изпълнението на текущите задачи и решаването на възникнали
проблеми, свързани с охранителната дейност;
 организира ефективно работното си време и работното си място;
 оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.
ДА МОЖЕ:
 да извършва охранителни дейности, спазвайки нормативните изисквания;
 знае основните правни понятия;
 познава и прилага правните норми, регулиращи поведението и действията на
служителите от охраната в нормални и извънредни ситуации;
 познава нормативните и основните документи по организацията, функциите и
особеностите на обектите за охрана;
 разбира методиката и техниката за осъществяване на вида охрана по
специалността, разбира правата, задълженията и отговорностите, които носи като
участник в охранителната дейност;
 познава средствата и методите за охрана на масови мероприятия;

 прилага усвоените теоретични знания в конкретни условия, като спазва
нормативните документи при извършване на охранителната дейност;
 познава и прилага основните средства и методи за разкриване, разследване и
предотвратяване на престъпленията;
 анализира създалите се ситуации и съобразно с тях предприема необходимите
действия;
 познава способите за съвместна работа с правоохранителните органи и може да
осъществява оперативно взаимодействие при необходимост;
 познава значението, бойните свойства, техническите характеристики и
устройството на късото и дългото стрелково оръжие и помощните средства за
отбрана;
 прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място
и време;
 осъзнава значимостта на своята професия, мотивиран е за безупречно изпълнение
на функционалните си задължения;
 оценява държавните интереси  и е убеден защитник на интересите на държавата,
на правата и свободите на гражданите.
 познават и прилагат правните норми, регулиращи поведението и действията на
служителите от физическата охрана в нормални и извънредни ситуации;
 осъществяват пропускателния режим в обектите за охрана чрез проверка на
личните документи, багажа (товара) на МПС;
 реагират на сигналите от монтираните в обектите системи за технически контрол;
 задържат в района на охранявания обект лица, извършили престъпление или
създаващи заплаха за живота и здравето на служителите или посетителите или
увреждащи имуществото;
 могат да водят точен огън със стрелковото оръжие по неподвижни и подвижни
цели, денем и нощем;
 познават и могат да боравят с технически средства за защита (СОТ, ТВ-
наблюдение, системи за контрол на достъпа и др.);
 познават действието на пожароизвестителната и пожарогасителната техника и
боравенето с нея;
 познават и прилагат средствата и методите за овладяване на извънредни
ситуации (терористичен акт, вземане на заложник, стихийно бедствие и др.);
 познават и прилагат различни защити при нападение от едно или няколко лица,
въоръжени с хладно и/или огнестрелно оръжие;
 познават и могат да прилагат помощните средства за защита (електрошокови
палки, газово оръжие, белезници и др.);
 познават способите и могат да оказват долекарска помощ при нараняване с хладно,
газово и огнестрелно оръжие;
 владеят и ползват чужд език при изпълнение на функционалните си задължения;
 познават способите за съвместна работа с правоохранителните органи и могат да
осъществяват оперативно взаимодействие при необходимост.