Специалност „Тютюнопроизводство”

Категория:

Трета степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с основните
дейности по отглеждане на тютюн.

Да знае:
 Нормативите относно здравословните и безопасни условия на труда;
 Основите на пазарната икономика;
 Общите правила на трудово-правното законодателство;
 Да има фундаментални познания в областите:
 Растениевъдство;
 Общо земеделие;
 Агрохимия и торене;
 Фитопатология;
 Аграрна икономика;
 Да притежава детайлни познания в областите на:
 Тютюнопроизводство
 Почвознание.
 Хидромелиорации и съоръжения.
 Растителна защита.
 Селскостопански машини.
 Агроклиматология.
 Проектиране в земеделието.
 Управление на земеделската ферма.
Да може :
 Да прилага нормативите, относно здравословните и безопасни условия на
труда.
 Да работи при условия на пазарна икономика.
 Да спазва общите правила на трудово-правното законодателство.
 Да ползва познанията си в областите:
 Растениевъдство;
 Общо земеделие;
 Агрохимия и торене;
 Фитопатология;
 Аграрна икономика;
 Да прилага в практиката успешно познанията си в областите на:
 Тютюнопроизводство
 Почвознание.
 Хидромелиорации и съоръжения.
 Растителна защита.
 Селскостопански машини.
 Агроклиматология.
 Проектиране в земеделието.
 Управление на земеделската ферма.