Специалност „Търговия на едро и дребно“

Tърговският представител посредничи при продажби на стоки или услуги. Той информира,
консултира и демонстрира на клиентите качествата на предлаганите стоки и условията за покупката
им, като използва рекламни материали. Поддържа постоянен контакт с клиентите, проучва
търсенето и предлагането на пазара, както и дейността на конкурентите.
Търговският представител е подчинен на мениджър продажби. Той носи материална и финансова
отговорност за поверените му материални и парични ценности. Отговаря за предаването на стоките
по асортимент, количество, вид и цена, които са посочени в придружаващите документи. От него се
изисква да бъде лоялен да не разпространява поверителни сведения, съставляващи търговска тайна.
Търговският представител трябва да може да убеждава и да води преговори, да има добър външен
вид и да използва чужд език при работа с документацията на предлаганите стоки и комуникацията с
чуждестранни клиенти.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
–       познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
–       познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно
Кодекса на труда;
–       разбира договорните отношения между работодател и работник;
–       характеризира основните икономически понятия;
–       знае правните норми, регламентиращи фирмената дейност;
–       умее да общува, като се съобразява с психологията на клиента;
–       умее да работи в екип и прилага принципите на екипната работа;
–       умее да води ефективна комуникация и делови отношения и да оформя деловата
кореспонденция;
–       разбира своята роля в дейността на дружеството, съзнава необходимостта от
повишаване на квалификацията си;
–       умее да намира информация с помощта на компютър, използва програми за
текстообработване, електронни таблици и презентации;
–       използва информационни материали и осъществява комуникация на чужд език.
–       познава законодателството в своята сфера и съответните административни
процедури;
–       характеризира формите, принципите и методите на търговското посредничество;
–       обяснява организацията на промишлената, транспортната и търговската дейност;
–       описва основните стоковедни характеристики на стоките;
–       изброява основните методи и правила за транспорт, съхранение и употреба на
стоките;
–       познава и подбира методите за контрол върху качеството на стоките;
–       познава и описва технологичната последователност при доставката, приемането,
съхранението и продажбата на стоките;
–       познава и описва изискванията за документиране на доставките и продажбите на
стоки;
–       умее да работи с офис техника – телефон, факс, компютър, принтер, скенер,
копирна машина;

–       познава основните елементи на маркетинговата политика;
–       използва ценовата политика и знае ролята на цените;
–       познава изискванията на данъчното облагане;
–       спазва етичните норми на поведение и бизнес етикета при общуването си с
колеги и клиенти.
–      набира, обработва и анализира информация за пазара; обработва запитвания на
клиентите;
–      може да прогнозира, планира и организира дейността по реализиране на
продуктите на дружеството;
–      познава правилата на бизнес логистиката;
–      умее да води преговори и прилага ефективни търговски контакти за реализация
на стоки и продукти;
–      умее да презентира качествата на предлаганите продукти;
–      разбира психологията на потребителя, потребителските вкусове и
предпочитания, особеностите на потребителското поведение и факторите, които му
влияят;
–      умее да провежда ефективен контрол на продажбите;
–      може да прилага продуктовата и дистрибуционнатa политика;
–      използва подходящи статистически методи и модели за анализ;
–      събира, обработва и разчита маркетингова информация;
–      извършва проучвания и анализира потребителското поведение;
–      подготвя писма, оферти, сделки и оформя договори съгласно изискванията на
български и международни стандарти и правилата за регистриране, класифициране и
архивиране на документи.
Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-
личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие
със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).
Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити
по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с
придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със
свидетелство за професионална квалификация.