Специалност „Телекомуникационни системи”

Знания за специалността:

Представя графично блоковата схема на клетъчен цифров ТА.
Обяснява предназначението на изграждащите блоковата схема устройства.
Изброява функционалните възможности на разглеждания клетъчен ТА.
Обяснява функционалните възможности на разглеждания клетъчен ТА.
Обяснява същността на допълнителната услуга, предоставяна на абоната, ползващ
разглеждания ТА при съвместната му работа с клетъчна телекомуникационна мрежа.
Съставя текстово описание на последователността от действия, реализиращи посочената
допълнителна услуга.
Описва правилно изискванията за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната
професия.
Описва правилно правата и задълженията на участниците в трудовия процес, съгласно
нормативни документи.
С помощта на SDL символите представете графично разглежданата в теоретичната част
допълнителна услуга

Умения на обучаващия:
1.Монтаж на телекомуникационни съоръжения
2. Експлоатация, контрол и поддържане на действащи телекомуникационни системи
3. Ремонт на дефектирали устройства и възли
4. Документиране и анализиране на текуща информация за функционирането на
телекомуникационни съоръжения и системи
3.2.Извършване на измервания за откриване на дефектирал елемент
3.3.Извършване на механичен и електрически монтаж и демонтаж
3.4.Работа с общи и специализирани програмни продукти