,

Специалност „Стругарство”

Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията Стругар
могат да извършват стругарски обработки,които включват рутинни
дейности,извършвани при неизменящи се условия(отрязване на заготовки,свредловане
на централен отвор в ротационна повърхнина,прорязване на радиаленканал,нарязване
на резба с флашка и метчик).Стругарят може да подменя стругарски нож или друг
режещ инструмент,контролира размерите на обработвания детайл с помощта на
калибри,шублер и микрометър,разчита формата,размерите и техническите изисквания
заобработвания детайл в машиностроителен чертеж. Стругарят има възможност да
работи в държавни и частни машиностроителни предприятия. При изпълнение на
стругарски обработки на металите стругарите са изложени на влиянието на повишен
шум и вибрации. Лицата,практикуващи професията,трябва да притежават физическа и
психическа издръжливост,устойчивост на
вниманието,упоритост,дисциплинираност,отговорност. Трудовата дейност се
осъществява в закрити помещения.Работното време е стандартно или при сменен
режим на работа.

След завършване на обучението по професиятаобучаваният трябва да:
– разбира организацията на машиностроителното производство,взаимоотношенията,
отговорностите и задълженията на участващите в него;
– познава основните машиностроителни материали,разчита маркировката им,знае
приложението им;
-разчита и намира информация в конструктивна и технологична документация;
– познава и изпълнява технологии и методи за обработване чрез рязане на конструкционни
материали;
-познава носещи конструкциии възли,изграждащи металорежещите машини;
– познава и прилага правилата за подготовка,използване и съхраняване на
инструменталнаекипировка;
-умее да измерва и контролира точността и качеството на произвежданата продукция.