,

Специалност „Строителство и архитектура”

Възможности за реализация:

Строителният техник има възможност да работи в държавни и частни фирми с дейност
в областта на строителството.

Цели на обучението:
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: · познава, спазва
и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната
среда; · познава съществуващите икономически и социални отношения, процеси и
явления, свързани с упражняваната професия, както и социалния диалог и
колективното трудово договаряне; · познава стопанското управление и пазарните
отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, на фирмите, институциите и
държавата, свързани със строителството на нови сгради и инженерни съоръжения; ·
съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си, свързана с прилагането
на нови технологии в строителството; · познава правилата за работа с компютър и
използва специфични програмни продукти; · използва техническа и технологична
документация и стандартизирана строителна терминология на български и на чужд
език (един от официалните езици на ЕС); · участва активно при изпълнение на
задачите, съдейства на членовете на екипа и при необходимост търси помощ от тях,
отнася се с чувство на отговорност към тяхната безопасност, контролира работата на
целия екип; · осъществявя ефективна комуникация с колеги, клиенти и с прекия си
ръководител, спазвайки йерархичния ред.

Строителният техник може да организира и да ръководи изпълнението на подготвителните
дейности на строителната площадка, на отделните видове строителни и монтажни работи
(СМР) за груб строеж (земни, кофражни, армировъчни, бетонови, зидарски, покривни), за
довършителни работи (мазилки, шпакловки, замазки, облицовки, настилки, бояджийски,
дограмаджийски, тенекеджийски и изолационни работи). Строителният техник упражнява
контрол, измерва и оценява дейността на строителните работници.
Строителният техник може да съставя техническа документация, като участва в разработването
на оферти, тръжни документи и др., подготвя обекта за предаване на възложителите. Ползва
програмни продукти за изготвяне на инвестиционни проекти под ръководството на архитекти и
строителни инженери.

Строителният техник организира заготовката и монтажа на сглобяеми стоманобетонови,
дървени и пластмасови конструкции, изграждането и контрола на експлоатацията на
водоснабдителни и канализационни системи в малки населени места, на водопроводни и
канализационни мрежи в сгради, изграждането и контрола на експлоатацията на
хидромелиоративни системи и хидротехнически съоръжения, изпълнението на пътни и
железопътни работи, изграждането и ремонта на отводнителни пътни съоръжения – дренажи,
канавки, участва при изграждането, поддържането и ремонта на водостоци, мостове и други
съоръжения.