, ,

Специалност „Стоманобетонни конструкции”

По тази специалност се придобиват знания относно подготовката и извършването
на монтаж на стомано-бетонни конструкции.

 Измерва количеството на извършените строителни и монтажни работи
 Изчислява площи и обеми
 Планира необходимите количества и видове материали
 Определя стойността на труда си
 Предприема мерки за отстраняване на дефекти
 Избира такелажни средства и начините за окачване според вида на
стоманобетонните елементи
 Извършва правилно сигнализиране
 Разтоварва стоманобетонните елементи
 Складира и подрежда стоманобетонните елементи
 Укрепва стоманобетонните елементи инструменти и такелажните средства
 Извършва спомагателни дейности при геодезичните работи
 Използва сигнализационни и указателни средства
 Сглобява елементите на кофражни форми
 Полага бетонова смес и се грижи за бетона след полагането му
 Подготвя основата на елементите за монтаж
 Подготвя стоманобетонните елементи за безопасното им вдигане
 Извършва стабилизиране на елементите, вдигане до монтажна височина и
преместването им до мястото за монтаж
 Фиксира стоманобетонните елементи на проектното им място
 Участва при извършване на геодезична проверка за ниво и вертикалност
 Извършва временно укрепване на стоманобетонните елементи
 Извършва заваряване на монтажните съединения при спазване на изискванията
за безопасност
 Освобождава елемента от монтажното средство
 Изпълнява антикорозионна защита
 Извършва замонолитване на монтажни съединения и фуги между отделните
елементи
 Извършва дейности по окончателното укрепване на стоманобетонните елементи