Специалност „Снабдител”

Категория:

Възможности за реализация:
Снабдителят извършва трудовата си дейност в държавни и частни организации и
предприятия от различни отрасли на стопанството.
По тази специалност се придобиват знания и умения относно организацията на
снабдяването със стоково-материални ценности, инвентар, съоръжения, обзавеждане и
т.н, необходими за нормалното функциониране на предприятието или организацията.
Снабдителят извършва дейности по заявяване и закупуване на стоки и материали,
необходими за функционирането на предприятието или организацията. Определя
потребностите от стоково-материални ценности; проучва пазар; договаря и сключва
договори с доставчиците. Организира и контролира цялостния процес на доставка.
Снабдителят изготвя поръчки и заявки, организира, придружава и контролира правилното
транспортиране на стоките и материалите и оформя отчетните документи за целия процес на
доставка при тяхното предаване в склада. Проверява съответствието между фактическото
състояние на стоки и материали, както и отразените в придружаващите документи реквизити.
Снабдителят получава заявки за потребностите от стоки и материали, проучва офертите на
доставчиците и избира най-благоприятните ценови равнища за доставка. Той поддържа
картотека за доставяните стоково-материални ценности и данни за доставчиците. Снабдителят
подготвя и представя в счетоводството текущи и периодични стоково-материални и финансови
справки и отчети.

Задължения на снабдителя:
 Приема стоковоматериалните запаси от склада на предприятието доставчик
 Осъществява контрол върху съответствието на стоките и материалите спрямо
отразените данни в придружителните документи – фактура, товарителница, стокова
разписка и др.
 Контролира годността и качеството на доставяните стоки и материали
 Следи за оптималното подреждане на стоките и материалите в транспортното средство
 Прилага правилата за съхранение по време на транспорт на стоките и материалите
 Организира разтоварване и предаване на стоките и материалите в склада на
предприятието
 Организира дейностите, свързани с уреждане на рекламации и спорове по доставки
 Извършва плащания по фактури за доставки на стоки и материали
 Съставя отчетни документи, свързани с процеса на доставка на стоки и материали
 Води аналитична отчетност за стоките и материалите
 Изготвя текущи и периодични справки и отчети за осъществените доставки

 Обработва, сортира, класифицира, подрежда и архивира отчетната документация на
доставките