,

Специалност „Селски туризъм”

Провежда се обучение свързано със знания, умения и компетентности свързани със
селскостопанска дейност с туристическа цел (обичаите и празниците на различни региони,
местни занаяти, фестивали, фолкорни традиции).

-приема рекламации и предприема необходимите мерки за удовлетворяване изискванията на
потребителя;
–   познава социално-психологическите особености на обслужването на туристите;
–   оформя, попълва и издава туристически ваучери съгласно изискванията в Закона за туризма
от името и за сметка на регистриран туроператор, когото туристическият агент представлява
пред клиента;
–   планира, специфицира, заявява и оперира с технически средства, офис инвентар и
комуникационни средства според изявените изисквания, предпочитания и желания на
туристите;
–   води първична счетоводна отчетност, извършва плащания, води сметки, изготвя счетоводни
документи и финансови отчети, изготвя заключителен доклад за реализираните продажби;
–   осъществява мониторинг върху качеството на туристическото обслужване и
удовлетвореността на потребителите на туристически продукти и услуги;
–   популяризира селскостопанските дейности с туристическа цел и интегрира туристическите
продукти в селска среда;
–   предлага специализирани туристически продукти за селски туризъм на базата на договорни
отношения с ферми, селскостопански производители, изби, семейни къщи и хотели;
–   познава спецификата на селския туризъм – обичаите и празниците на региона, местните
занаяти, фолклорните и местните традиции, фестивали и др.;
–   информира туристите относно спецификата на средата и предлагания продукт (село, селска
къща, селскостопански дейности и др.);
–   познава и прилага изискванията на НАССР системата за продажбата на туристически
продукт за селски туризъм