,

Специалност „Селекция и семепроизводство”

Трета степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с методите за
отглеждане на семена за производствен посев.
Обучаващият да знае:
Да знае:
 Схема и последователност на селекционния процес;
 Специфика в селекционната практика в зависимост от растителните видове;
 Биологичните особености на земеделските растения и спецификата при начина на
размножаването им;
 Принципното и специфичното устройство на репродуктивните органи на
земеделските растения;
 Особеностите в протичането на основните фенофази – цъфтеж, опрашване и
оплождане – във връзка с развитието на репродуктивните органи на растенията;
 Специфичните прояви при отделните фенофази от растежа и развитието на
земеделските растения във връзка с прилагането на подходящи селекционни методи
при създаването на нови, високо продуктивни сортове и хибриди;
 Видов и сортов състав при земеделските култури;
 Методи и форми на селекционна интервенция при растителните видове;
 Методи и форми на отбор и специфичното им използване в зависимост от
растителните видове;
 Принципи и особености в семепроизводството на полски култури;
 Семеконтрол на семепроизводните площи;
 Сортоподдържане – значение, особености, схеми и методи
 Прибиране на продукцията от семепроизводни посеви – производство на
автентични сортови семена и посадъчен материал;
 Регистрация на семепроизводител (производител на посадъчен материал);
 Регистрация на заготвител и търговец на семена и посадъчен материал;
 Първична преработка на семенната (посадъчната) продукцията;
 Отговорности при семепроизводството (посадъчен материал);
 Начини и особености при съхраняване на семенен и / или посадъчен материал;
 Системи на машини (трактори и автомобили), използвани в семепроизводството;
 Класификация на селскостопанските машини;
 Начините за поставяне на агрегат – в зависимост от типа обработка на почвата или
прибиране на продукцията от полето;
 Текущ ремонт и поддържане;
 Спазване на технологичната последователност при извършване на селскостопански
дейности;
 Познаване и ползване на лични предпазни средства;
 Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните видове
дейности;

Да може да :
 Владее Схемата (последователните звена) от процедурата по организиране и
ефективно провеждане на селекционния процес;
 Познава методите на селекция при конкретните земеделски (полски, зеленчукови,
овощни) растителни видове, за селекциониране на високодобивни сортове;
 Познава методите на отбор и специфичното им приложение в процеса на
селекцията;
 Познава и прилага съвременни селекционни методи за създаване на нови сортове и
хибириди;
 Проучва правилно генетическите качества и унаследяването им – за подходящ
избор на родителските компоненти за успешна хибридизация на растителните
видове;
 Извършва навременна и в най-подходящия момент селекционна интервенция, за
качествена и резултатна принудителна хибридизация, при различните растителни
видове;
 Познава принципите и методите на сортоизпитването за признаване и вписване на
новоселекционираните сортове в Националната сортова листа;
 Умело да прилага принципите и методите на семепроизводство и производство на
посадъчен материал, при познаване на спецификата на различните земеделски
култури;
 Подготвя посевния и посадъчен материал за създаване на продуктивни посеви;
 Разпознава видовия и сортовия състав на отглежданите земеделските култури;
 Владее схемите и принципите на сортоподдържането (сортоподдържаща селекция)
за запазване автентичността на сортовете и техните качества;
 Извършва производство на автентични сортови семена;
 Извършва правилен семеконтрол на семепроизводните (посадъчните) посеви;
 Знае Държавните и контролни органи отговорни за спазването на процедурата по
селекция, сортоизпитване, признаване и вписване на новите сортове,
семепроизводството, семеконтрола, поддържането на новите сортове;
 Знае и спазва принципите и изискванията за търговията със семена и посадъчен
материал;
 Познава Законовата и Нормативна уредба във връзка със селекцията и
семепроизводството на растителните земеделски видове;
 Обслужва, поддържа и съхранява селскостопанските машини;
 Извършва първична преработка на продукция от семепроизводни посеви;
 Произвежда екологично чиста продукция;
 Правилно да съхранява получените продукти;
 Правилно да използва лични предпазни средства;
 Работи безопасно с торове, препарати, машини, съоръжения и инструменти;