Специалност „Производство на хляб и хлебни изделия”

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията . Хлебар сладкар
може да изработва ръчно или машинно хляб, хлебни и сладкарски изделия съгласно
технологичната инструкция на всяко изделие. Приема, окачествява и съхранява суровини и
полуфабрикати, като създава подходящи условия за съхранението им, спазвайки правилниците
и инструкциите. Поддържа оптимален складов ресурс, като следи срока на трайност на
суровините и последователността на влагането им в производството. Подбира, подготвя и
дозира суровини и материали за всяко изделие съгласно качествените им показатели и
изискванията на технологичния режим на изделието. Замесва хлебни и сладкарски теста и
изработва полуфабрикати (кремове, сиропи, глазури, гарнировки, елементи за украса и др.).
Дели, окръглява, разточва, формира хлебни теста и оформя сладкарски полуфабрикати. Задава
подходящи параметри – температура, влажност, времетраене и др. на съоръженията за
ферментация и термична обработка според технологичната инструкция на всяко изделие и го
зарежда във ферментационни камери и съоръжения за термична обработка, следи процесите и
определя готовността на полуфабриката или продукта. Подготвя и комбинира различни
сладкарски полуфабрикати в основата на сладкарското изделие, като спазва изискванията за
съчетаването им, свързани с пропорции, съвместимост на вкусове, цветове, форми,
последователност на операциите и др. Оформя външния вид на продукта. Окачествява
органолептично и физико-химично готовата продукция. Опакова, етикетира, съхранява и
експедира готовите изделия. Познава и използва технологична документация, рецептурници,
справочници и правилници. Спазва изискванията за технологична и производствена
дисциплина и наредбите за контрол на качеството и безопасността на храните. Носи
отговорност за целесъобразното и ефективно използване на суровините, материалите и
техниката, за качественото и в срок извършване на възложените дейности.
Работата на хлебар-сладкаря съчетава разнообразни дейности, които се осъществяват в
производствени работилници и цехове. Поради характера на технологичния процес работата
може да се извършва през различни периоди на денонощието, което налага сменен режим на
труд, както и работа в почивни и празнични дни при спазване на трудовото законодателство на
Република България. Хлебар-сладкарят обслужва безопасно машини, съоръжения и апарати,
ползва инструменти и пособия за различните технологични операции. Технологичното
оборудване включва пресевно-силозни инсталации, дозатори, тестомесачна техника, миксери,
машини за делене, окръгляване и формиране на тесто и полуфабрикати, пруфери и
ферментационни камери, съоръжения за термична обработка, опаковъчна техника, складово
оборудване, лабораторна техника, апаратура и прибори, специализиран инструментариум и
пособия. Хлебар-сладкарят работи във фирми с дейност в областта на хлебопроизводството и
сладкарството.