,

Специалност „Производство на тютюн и тютюневи изделия”

Втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности за обслужване на машини и съоръжения за преработка на тютюн и
производство на тютюневи изделия.

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да приема,
съхранява и преработва суровини и материали и умело да използва и обслужва машини,
апарати, уреди, съоръжения и инсталации при производство на тютюн и тютюневи изделия,
като:
– знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно обслужване на
машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
– разбира технологичната последователност на процесите и операциите при производство на
тютюн и тютюневи изделия;
– прилага усвоените теоретични знания при извеждане на зададена технология за производство
на тютюн и тютюневи изделия;
– знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия на
труд при преработката на тютюн и производството на тютюневи изделия.