Специалност „Производство на сладки изделия”

Категория:

Професията „Хлебар-сладкар” подготвя кадри за ръчно или машинно изработване на хляб и
хлебни и сладкарски изделия съгласно технологичната инструкция за всяко изделие. В работата
се включва окачествяване на суровини, материали, полуфабрикати и готова продукция;
декориране на сладкарски изделия; проследяване на етапите на технологичния процес и
спазване на параметрите на технологичния режим за всяко изделие.
Хлебар-сладкарят обслужва машини, съоръжения и апарати, ползва инструменти и пособия за
различни технологични операции. Приема, окачествява и съхранява суровини и
полуфабрикати, поддържа оптимален складов ресурс, като следи за сроковете на трайност на
суровините. Подбира, подготвя и дозира суровини и материали за всяко изделие съгласно
качествените им показатели и изискванията на технологичния процес. Задава и поддържа
подходящи параметри – температура, влажност, времетраене и др. Хлебарсладкарят прави
характеристика на основните етапи на технологичния режим и проследява неговото
изпълнение.
Той поема отговорност за правилния подбор на суровините и матиралите; използването на
технологична документация – рецептурници, справочници, правилници, технологични схеми и
др. Организира работното си място и спазва хигиенните изисквания. Организира работата на
екипа, с който работи, и следи за качествено изпълнение Държавно образователно изискване за
придобиване на квалификация по професията „Хлебар – сладкар.Спазва изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд и за опазване на околното среда.
След завършено обучение трябва да:
 Спазва нормативната уредба на Република България за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
 Работи успешно в екип и осъществява ефективна комуникация с колеги, с клиенти и с
прекия ръководител, солидарно споделя отговорностите с останалите членове на екипа;
 Намира, въвежда и съхранява информация в компютър, работи с текстообработващи
програми;
 Попълва стандартизирани разходно-нормативни документи за отчитане на
производството – бланки, трудова автобиография, приходно-разходни документи,
отчети за извършената работа или положен труд, заявки и др.
 Спазва санитарно-хигиенните норми и изискванията за опазване на околната среда;

 Класифицира основните хранителни суровини, материали и добавки, знае
технологичното им предназначение, може да определя качеството им органолептично
или чрез лабораторни анализи, борави с контролно-измервателни уреди и средства;
 Обяснява основните процеси и операции при производството на храни и напитки, може
да работи с технологичното обзавеждане, знае правилата за транспорт и съхранение на
суровини, полуфабрикати, опаковки и готова продукция;
 Класифицира основните суровини и материали, характеризира техните свойства,
анализира и оценява качеството им и посочва възможностите за употребата им;
 Транспортира, съхранява, подбира, дозира и подготвя суровини, материали и
полуфабрикати, спазвайки технологичните инструкции и правила;
 Изработва различни видове изделия, спазвайки технологичната документация за всяко
от тях;
 Декорира и оформя изделия, придавайки им добър естетически вид;
 Етикетира, опакова, съхранява и експедира готовата продукция съобразно установения
ред и правила;
 Оценява качеството на полуфабрикатите и готовата продукция в съответствие с
нормативните изисквания;
 Обслужва машини и съоръжения за подготовка и дозиране на суровини, замесване,
делене, окръгляване, формиране, ферментация, термична обработка и опаковане, като
спазва правилата и инструкциите за безопасна работа с тях;
 Борави безопасно с ръчни инструменти и пособия.