Специалност „Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла”

Втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности за обслужване на машини и съоръжения за производство на
растителни масла, маслопродукти и етерични масла.

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да приема,
съхранява и преработва суровини и материали, както и да използва и обслужва машини,
апарати, уреди, съоръжения и инсталации при производство на растителни мазнини, сапуни и
етерични масла, като:
– знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно обслужване на
машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
– разбира технологичната последователност на процесите и операциите при производство на
растителни мазнини, сапуни и етерични масла;
– прилага усвоените теоретични знания при извеждане на зададена технология за производство
на растителни мазнини, сапуни и етерични масла;
– знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия на
труд при производството на растителни мазнини, сапуни и етерични масла.