,

Специалност „Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла”

Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности за: приемане, окачествяване и съхраняване на суровини и материали
за производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла; организиране,
осъществяване и контролиране производствените процеси.

 Машинно измиване, почистване, олющване, смилане и други дейности за подготовка на
суровини и материали;
 Измерване и контрол на параметрите на технологичния процес (температура, налягане и
др.);
 Анализ на показателите и регулиране на процесите;
 Определяне степента на готовност на суровини и полуфабрикати;
 Установяване на отклонения в качеството, причините за тях и вземане на адекватни
мерки
 Извършване на екстракция, пресуване, дестилация, утаяване, филтриране,
центрофугиране, хидратиране, неутрализиране, сушене, избелване, обезмирисяване,
охлаждане, кристализация, хидрогениране, хидролизиране, осапунване, пилиране,
 рязане, щамповане на сапун и др.;
 Организиране и контролиране на технологичните процеси;
 Анализиране показателите и параметрите на технологичните процеси, определяне
степента на готовност на полуфабрикати и готова продукция;
 Установяване на отклонения в качеството, анализиране на причините за тях и вземане
на адекватни мерки.
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да знае и умее да
окачествява, приема, съхранява, подготвя и преработва суровини; произвежда, опакова,
съхранява и експедира растителни мазнини, сапуни и етерични масла;
организира и контролира дейностите, като:
– прилага и контролира изпълнението на фирмените програми и процедури за ДПП/ДХП при
производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла и спазва изискванията за ЗБУТ;
– познава и прилага технологичната последователност на процесите и операциите в
производството и съхранението на растителни мазнини, сапуни и етерични масла;
– познава състава и технологичните свойства на суровини, материали, добавки, полуфабрикати,
оценява качеството и технологичната им пригодност и условията на транспорт и съхранение;

– знае същността, значението, параметрите и специфичните особености на технологичните
процеси, като ги организира, провежда и контролира;
– обосновава избора и позиционирането на технологичното оборудване при съставяне на
технологична линия; обслужва и контролира машини, апарати, съоръжения и инсталации;
– планира и организира изпълнението на текущите задачи и решава възникнали въпроси и
проблеми, свързани с осъществяване на трудовата дейност;
– контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
– води отчетност и документация, свързана с производствената и трудовата дейност;
– взема правилни технологични и организационни решения при промяна на производствената
ситуация; – извършва специфични органолептични, физикохимични и микробиологични
анализи на суровини, полуфабрикати и готови продукти.