,

Специалност „Производство на мляко и млечни продукти ”

Трета степен на професионална квалификация.
Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за: подготвяне на
млякото за преработка; произвеждане на млечни продукти; организиране и контролиране на
дейността.

След завършване на обучението обучаващият трябва да може:
 Познава характеристиката на продукта и метода.
 Познава последователността на технологичните операции за производство на кисело
мляко по класическия метод
 Познава теоретичните основи на технологичния процес – цел, същност, параметри.
Обяснява промените, които настъпват със суровините.
 Посочва недостатъците на продукта
 Описва по зададена схема устройството и действието на автомат за пълнене и затваряне
на кисело мляко в невъзвръщаем амбалаж
 Познава опасностите в производствения процес и изискванията за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
 Познава санитарно-хигиенните изисквания към технологичния процес и оборудване
 Познава характеристиката на маслото.
 Посочва видовете масло
 Познава последователността на технологичните операции за производство на
киселосметанено масло
 Познава теоретичните основи на технологичния етап на производство – цел, същност,
параметри.
 Описва по зададена схема устройството и действието на сепараторотсметанител
 Познава опасностите в технологичния етап на производство и изискванията за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 Познава санитарно-хигиенните изисквания към технологичния етап на производство и
оборудване
 Познава характеристиката на сиренето.
 Прави класификация на сирената
 Познава последователността на технологичните операции за производство на сирене
 Познава теоретичните основи на технологичния етап на производство – цел, същност,
параметри.
 Обяснява промените, които настъпват със суровините през технологичния етап
 Описва по зададена схема устройството и действието на пластинчат пастьоризатор за
сирене.

 Познава опасностите в технологичния етап на производство и изискванията за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд