,

Специалност „Производство на месо, месни продукти и риба ”

Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на
знания, умения и компетентности за: производство на колбаси и месни продукти;
организиране и контролиране на дейността.

1.1. Описание на трудовите дейности (задачи):
 Контролира приемането, окачествяването, съхраняването на суровини,
полуфабрикати, спомагателни материали за производство на месо, месни продукти
и риба;
 Контролира работата на машини, апарати, съоръжения, инсталации в
производството на месо, месни продукти и риба;
 Приспособява техни основни връзки, възли и детайли;
 Осъществява контрол върху режима на технологичните процеси в производството
на месо, месни продукти и риба;
 Контролира хигиената на работното място и технологичното оборудване съгласно
здравословните и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенни изисквания за
производство на безвредни храни;

1.2. Предмети и средства на труда:
 Месо, месни продукти и риба, спомагателни материали, амбалаж, кантари,
апаратура за окачествяване на суровини, складова техника, транспортни
съоръжения;
 Машини и съоръжения за предварителна обработка на месо, месни продукти и риба
– стерилизатори, сушилни, охладители, хладилници, вакумизпарителни инсталации,
херметизационни съдове, преси, центрофуги, хомогенизатори, деаератори, филтри,
тръбопроводи, помпи, кранове, резервоари, филтри, елементи на машини и
съоръжения;
 Контролно измервателни прибори към машините, апаратите и инсталациите
 Миещи и дезинфекционни средства, съдове за съхраняване и резервоари за
приготвяне на работни разтвори. Течен серен диоксид (SO 2 ), серниста киселина,
очила, ръкавици, предпазни маски, работно облекло;

1.3.Професионални компетенции:

1.3.1 Знания за:
 Химичния състав, основни качествени показатели на суровини, основни и
спомагателни материали и готова продукция;
 Особености при съхранението и преработката на готовата продукция;
 Същностна характеристика и последователност на технологичните процеси;
 Устройство принцип на действие и алгоритъм за работа с машини, апарати,
съоръжения, инсталации. Схеми на свързване на технологичното оборудване
съобразно провеждания технологичен процес;
 Същност на процесите, механизъм на протичането им, допустими норми на
параметрите на технологичния режим, алгоритми на работа при отклонение от
режима;
 Санитарно хигиенни изисквания към съдове, помещения, оборудване. Правила за
работа при приготвяне на миещи и дезинфекционни разтвори. Вредно въздействие
на работната среда и начина за предпазване от него. Употреба на личните предпазни
средства;

1.3.2. Умения за:
 Контрол на качествените показатели на суровини, материали и полуфабрикати.
 Обслужване и контрол на машини, апарати, съоръжения и инсталации за
производство на месо, месни продукти и риба. Контрол на монтажа и демонтажа на
основни възли, тръбна арматура и други съоръжения при обслужване на машини,
апарати, съоръжения и инсталации. Контрол на свързването и синхронизацията при
обслужване на технологичното оборудване;
 Оказване на контрол върху параметрите на технологичния режим и регулирането
им;
 Контрол при подготовката и използването на миещи и дезинфекционни разтвори.
Контрол на подготовката на машини, апарати и съоръжения за работа. Контрол на
качеството на измиване и дезинфекция. Контрол във връзка с изправността
безопасността и реда на работното място. Контрол върху осигоряване на
хранителната безопасност на готовите продукти съгласно системата НАССР.