,

Специалност „Производство на консерви”

Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности за: подготовка на суровините и материалите за производство на
консерви; организиране, контролиране и провеждане на дейностите, свързани с производство
на консерви.

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да приема,
съхранява и преработва суровини и материали и да използва и обслужва машини, апарати,
уреди, съоръжения и инсталации при производство на консерви, като: – знае предназначението,
принципите на действие, начините за безопасно обслужване на машини, апарати, уреди,
съоръжения и инсталации;
– разбира технологичната последователност на процесите и операциите при производство на
консерви;
– прилага усвоените теоретични знания при извеждане на зададена технология за производство
на консерви;
– знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия на
труд при производство на консерви