,

Специалност „Производство на консерви ”

Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за: подготовка на
суровините и материалите за производство на консерви; организиране, контролиране и
провеждане на дейностите, свързани с производство на консерви.

 Извършване на Дисциплинираност; провежда и контролира правилници, правила,
стандарти, технологична стерилизация,
 Умение за планиране, дейностите, свързани с нормативни разпоредби, документация за
концентриране, организиране и производството на указания, инструкции и провеждане
на изваряване, сушене, осъществяване на консерви. др. технологичните процеси;
ферментация, дейността;
 Работна документация:
 Суровини, материали, пресуване, бистрене,
 Отговорност; технически полуфабрикати – видове, хомогенизиране, Точност и
прецизност; спецификации, химичен състав, деаериране, смесване и Съзнателност;
технологични качествени показатели, др
 Химичен състав и и консумативи; дейността; полуфабрикати и готова и др. качествени
показатели
 Прилагане схемите за Точност и прецизност; продукция;
 Провежда Работна документация: на суровини, технохимичен контрол
Наблюдателност; технохимичен контрол.
 Технологична полуфабрикати и готова при производство на Самоконтрол;
документация, продукция; консерви.