,

Специалност Производство на захар и захарни изделия ”

Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на
знания, умения и компетентности за: приемане, окачествяване и съхраняване на
суровини и материали за производство на захар и захарни изделия; подготовка на
суровините и материалите за производство на захар и захарни изделия; провеждане на
технологичните процеси.

 Описва суровините за получаване на суров захарен сок, състава и
характеристиката на суровия захарен сок.
 Съставя технологичната схема за получаване на суров захарен сок, извършва
правилен подбор на технологичното оборудване за всяка операция.
 Обяснява устройството и действието на машина или апарат по избор.
 Начертава функционална схема и разстановка на необходимото оборудване в
избраните помещения.
 Познава видовете контрол на производството и посочва параметрите и
показателите, по които се извършва.
 Обяснява факторите, влияещи върху икономическата ефективност на захарния
завод.
 Познава санитарно-хигиенните изисквания към технологичния процес,
оборудването и персонала при получаване на суров захарен сок.
 Познава опасностите в производствения процес и изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд.
 Обяснява ергономичните изисквания към работната среда при производството
на захар
 Описва характеристиката и състава на суровия сок, целта на очистването на сока и
необходимите спомагателни материали.
 Съставя технологичната схема на сокоочистването. Извършва правилен подбор на
технологичното оборудване.
 Обяснява устройството и действието на машина или апарат по избор.
 Начертава функционална схема и разстановка на оборудването за дефекация, сатурация,
филтриране и утаяване.
 Познава видовете контрол на производството. Изброява необходимите параметри и
показатели при очистването.
 Описва характеристиката на лекия и тежкия сок, на първа, втора и трета захарна маса.

 Съставя трипродуктова технологична схема за кристализация. Посочва необходимото
технологично оборудване. Обяснява устройството и действието на машина или апарат
по избор.
 Начертава функционална схема и извършва разстановка на необходимите машини,
апарати и съоръжения.
 Познава видовете контрол на производството и изброява параметрите и показателите,
по които се извършва той