,

Специалност „Производство на безалкохолни и алкохолни напитки ”

Придобилият квалификация по специалност „Производство на алкохолни и
безалкохолни напитки“ техник-технолог окачествява, приема, съхранява, подготвя
суровини и материали за производството на напитки, както и преработва суровините;
произвежда, опакова, съхранява и експедира алкохолни и безалкохолни напитки,
организира производството; организира дейностите.
Обучаващият трябва да може да:
 Извършване на ферментация, бистрене, стабилизиране, пастьоризиране, филтрация,
малцуване, озахаряване, дестилация, ректификация, екстракция, купажиране и др.;
 Анализиране на показателите и параметрите на технологичните процеси и
оптимизирането им;
 Определяне степента на готовност на полуфабрикати и готова продукция;
 Установяване на отклонения в качеството, анализиране на причините за тях и вземане
на адекватни мерки;
 Организиране, провеждане и контрол и регулиране на технологичните процеси;
 Установяване на отклонения в качеството, причините за тях и вземане на адекватни
мерки;
 Контролиране наличието на етикети и маркировката им;
 Контролиране и регулиране на параметрите в складовите помещения.
 Извършване на измервания и анализи;
 Работа с лабораторна техника, уреди, прибори и консумативи;
 Прилагане на схемите за технохимичен контрол при производство на напитки.