,

Специалност „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки”

Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности за: приемане, окачествяване и съхраняване на суровини и материали
за производство на напитки; организиране, провеждане и контролиране на технологичните
процеси.

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да приема,
съхранява и преработва суровини и материали и да използва и обслужва машини, апарати,
уреди, съоръжения и инсталации при производство на алкохолни и безалкохолни напитки,
като:
– знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно обслужване на
машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
– разбира технологичната последователност на процесите и операциите при производство на
алкохолни и безалкохолни напитки;
– прилага усвоените теоретични знания при извеждане на зададена технология за производство
на напитки;
– знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасните условия на
труд при производство на алкохолни и безалкохолни напитки