Специалност „Производство и обслужване в заведенята за хранене и развлечение”

Категория:

Ресторантьорът организира дейностите в заведенията за хранене и развлечения
(ресторанти,сладкарници, кафенетаидр.).Негово задължение еосигуряване на висококачество на
услугите,които заведението предлага.Той носи отговорност за спазването на санитарно-
хигиенните изисквания за безопасност на храните и създава условия за здравословни и
безопасни условия на труд. Ресторантьорът организира и контролира работата наперсонала
кактов кухнята,така и в търговската зала. Ресторантьорът контролира външния вид на
обслужващия персонал в търговската зала,поведението по време на работа,нивото на
обслужване,отговаря за поддържането на търговската зала и фоайе/преддверие на заведението
за хранене и развлечения ,посреща,настанява и изпраща гостите,приема поръчки за
предварително запазване на места в залата. Ресторантьорът участва в планиране на асортимента
от ястия и напитки,организира доставката и съхранението на хранителните
продукти,използвани за приготвяне на кулинарни изделия,организира въвеждането на нови
рецепти ,контролира спазването на технологичния процес за производство на ястия и напитки и
тяхното сервиране в ресторанта. Ресторантьорът в кетъринга проучва търсенето и предлагането
на кетъринг услуги,разработва,предлага, организира и контролира кетърингово събитие,носи
отговорност за прилагането на процедурите и изискванията за осигуряване на безопасност.
Ресторантьорът носи отговорност за работата на сервитьор-барманите,отговорниците за
търговската зала, готвачите,помощник-готвачите,хигиенистите и технолозите,като се отчита
пред мениджъра и собственика на заведението за хранене и развлечение. В работата си трябва
да бъде отговорен както за своите действия,така и за тези на персонала на заведението за
хранене и развлечения.Той трябва да проявява търпение,отзивчивост и съпричастност към
проблемите и желанията на клиентите,да бъде толерантен към вкусовите им навици,културата
и обичаите.Във връзка със задачата да предоставя информация е необходимо да има добра
артикулация.

 Описва предназначението, основните функции и функционалната връзка на студена
кухня.
 Обяснява характеристиката, предназначението и видовете студени сосове.
 Обяснява технологията на вид студен сос и правилата за сервиране.
 Обяснява технологичното обзавеждане в студена кухня.
 Описва подходящия персонал и необходимостта от повишаване на квалификацията му.
 Описва контролните дейности при производството на студени сосове в студена кухня
 Обяснява организацията на дейностите в топла кухня и функционалната връзка.

 Обяснява характеристиката, предназначението и видовете топли супи.
 Обяснява технологията на небистри топли супи и правилата за сервиране на супите.
 Обяснява принципа на действие и правилата за експлоатация и безопасна работа на
електропарен казан.
 Описва подходящия персонал в топла кухня.
Описва контролните дейности на технологичния процес в топла кухня.