Специалност „Приложно програмиране”

Приложният програмист работи с компютри (включително уеб базирани конфигурации
и мобилни устройства), операционни системи, езици за програмиране (алгоритмични
езици), технически средства за печат, графика и анимация, специализирана литература,
програмна документация и документация на софтуерни библиотеки, нормативни
източници, спецификации на изискванията, технически проекти (дизайн, архитектура)
на системата и др. Той използва софтуерни инструменти като интегрирани среди за
разработка (Integrated Development Environment), инструменти за моделиране (Computer
Aided Software Engineering, CASE), контрол на изходния код (source control) и на
конфигурациите, системи за автоматизирано асемблиране (build) и автоматизирано
тестване, непрекъсната интеграция 3 (continuous integration), системи за управление на
задачите и дефектите (bug and task tracking).
Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Приложен
програмист” работи с всички устройства от конфигурацията на компютърната система (КС) и
периферните устройства (ПУ), като познава принципното устройство и действие на
компютърните системи и на основни видове ПУ. Той познава и прилага основните видове
алгоритми, структури от данни, и начини за добра организация на програмния код. Контролира
и управлява адекватно на поставената цел основните ресурси на КС на база съответстващата
документация, каталожната и справочната литература, нормативните документи и
изискванията на клиента. Участва в прегледи на спецификации на изискванията и чужд код
(code review) и дава предложения за подобряване. Осигурява и осъществява входящ контрол на
необходимото информационно осигуряване (приложно) по съответстващата му документация,
каталожна и справочна литература на български и чужд език, нормативни документи и
изискванията на клиента. Инсталира, конфигурира и администрира необходимия приложен
софтуер за работа с КС според изискванията на клиента. Инсталира собствена среда за
разработка, включително КС като работна станция/сървър в мрежова среда, конфигурира и
администрира мрежовите параметри на операционната система, на мрежовите ПУ и ресурсите
за общо ползване. При необходимост използва основните възможности на
текстообработващите системи, електронни таблици и програми за презентации, средства за
архивиране на данни, средства за диагностика и отстраняване на компютърни вируси и
средства за защита на информацията. Използва основните възможности на системи за
предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения,
компютърни анимации, програмни системи за сканиране и обработка на сканирани документи.
Създава програмни продукти по готов проект, като прилага математически подходи и използва
процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране. Администрира, поддържа и
архивира бази от данни; тества, внедява и настройва според изискванията на клиента
разработените приложения. Разработва приложения с бази от данни по готов проект. Създава
WEB съдържание по зададен проект; създава приложения за динамично генериране на WEB
съдържание по зададен проект; създава, поддържа и администрира бази от данни във WWW и
Интернет. Приложният програмист, придобил трета степен на професионална квалификация
спазва правните, етичните и здравните норми за работа с информационните технологии (ИТ) и
създава и поддържа безопасна работна среда. Работното време е с нормална продължителност в
съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Програмистът може да работи като
самонаето лице, като работното време в този случай е гъвкаво. Възможно е да се налага

програмистът да работи през почивните дни или извън работно време във връзка с
приключването на конкретен проект.