,

Специалност „Подпомагане на деца”

Дейностите, осъществявани от социалния асистент, целят подобряване на физическото
и емоционалното състояние и осигуряване на по-добро качество на живот на уязвими
групи хора – деца и възрастни със сензорни, физически и интелектуални увреждания и
хронични заболявания, живеещи самотно и възрастни хора с хронични заболявания,
чрез предоставяне на ежедневна социално-здравна подкрепа в дома им и извън него. 3
Социалният асистент оказва подкрепа в осъществяването на основни житейски
дейности, в участието в социалния и културния живот, в различни занимания.
Придружава децата и възрастните до и от социални, здравни и
обучаващи/образователни институции, при необходимост присъства на учебните
занимания.
Социалният асистент подпомага общуването и поддържането на социални контакти,
оказва помощ за следването на ежедневния ритъм и допринася за осигуряване на
емоционален комфорт на потребителя и неговите близки. Оказва подкрепа при
кризисни ситуации (загуба на близък човек, тежко заболяване, продължителна раздяла,
насилие и др.). Социалният асистент работи в екип с други специалисти, изпълнява
указанията на ръководителя/доставчика на социалната услуга и предписанията на
специалистите по здравни грижи, с цел удовлетворяване на основните жизнени
потребности на лицата, следва изготвения индивидуален план.
Обучаваният трябва да умее да :
 Използва техники за медиаторство при конфликти само ако е допълнително
обучен за това;
 Показва способност да решава проблеми;
 Отчита особеностите на преживяванията по време на битова криза
 Подкрепя потребителя в ситуация на битова криза (тежко заболяване, скръб и
загуба);
Представя изчерпателно случаи от работата си с потребители, за които е
необходима допълнителна професионална подкрепа (от социален работник,
психолог, логопед, специален педагог, психиатър и др.).