Специалност „Парково строителство и озеленяване”

Категория:

Трета степен на професионална квалификация. Обучението е свързано с методите за
засаждане и отглеждане на различни иглолистни и широколистни дървесни и храстови
видове, изграждане и поддържане на паркова архитектура.

Техник-озеленителят организира засаждането и грижите за дървета, храсти и цветя на открито
или в оранжерии, подготвя посадъчен материал, извършва размножаване на растенията,
разработва проекти, аранжира и поддържа цветя в различни обекти.

Teхник-озеленителят има възможност да работи в държавни и общински предприятия,
търговски дружества, еднолични дружества с ограничена отговорност или еднолични
акционерни дружества, кооперации, кооперативни предприятия с дейност в областта на
озеленяването и зеленото строителство.

 познава и прилага методите на проучване и проектиране на новото зелено
строителство;
 познава и прилага технологиите за създаване на декоративен разсадник;
 познава и прилага методите на засаждане на различни дървесни и храстови видове и
последващо отглеждане;
 познава и прилага технологията за изграждане на живи плетове и тяхната
поддръжка;
 познава и прилага технологията за създаване и поддържане на тревни площи;
 познава и прилага технологиите и методите в парковото строителство;
 познава и прилага технологиите и методите за вертикално озеленяване на сгради,
архитектурни съоръжения, балкони и тераси;
 познава и прилага технологиите и методите за изграждане на скални кътове,
алпинеуми и водни площи;