,

Специалност „Мляко и млечни продукти”

Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности за: подготвяне на млякото за преработка; произвеждане на млечни
продукти; организиране и контролиране на дейността.

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да приема,
съхранява и преработва суровини и материали и да използва и обслужва машини, апарати,
уреди, съоръжения и инсталации при производство на мляко и млечни продукти, като:
– знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно обслужване на
машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
– разчита технологични инструкции, схеми и рецептури; – приема, окачествява и съхранява
мляко, полуфабрикати, спомагателни материали за производство на млечни продукти;
– обслужва машини, съоръжения и инсталации за производството на мляко и млечни продукти;
сглобява и демонтира основни връзки, възли и детайли при обслужване на технологичното
оборудване;
– произвежда меки, полутвърди и твърди сирена, кисело мляко, сладолед, сухо мляко и млечни
консерви;
– познава и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия
на труд на работното място при производството на мляко и млечни продукти.