Специалност „Мебелно производство”

Възможности за реализация:

Техник-технологът в дървообработването може да работи в производствени помещения с
дървообработващи машини, на работни места за ръчни и спомагателни операции, в складове за
материали и готова продукция, в дизайнерски бюра, в сушилни стопанства и други. Той
отговаря за качеството на своята работа, на работата на други работници и както и за
качеството на произведената продукция.

Тази професия отговаря на потребностите от производство и реставрация на мебели,
производство на врати и прозорци, на плочи и слоеста дървесина, строителни изделия от
дървесина, тапицирани мебели и др. Развитието на технологиите и техниката, приложими в
тази широка област, изисква подготовката на специалисти с голям обхват на знания и умения.
Учебното съдържание е структурирано в обща, отраслова и специфична професионална
подготовка. По този начин се осигуряват необходимите знания, умения и компетентности,
формират се личностни качества за успешно упражняване на професията.
Технологът притежава теоретични знания и практически умения за: подбор, съхранение и
подготовка на изходните суровини; управление на техниката; проследяване на параметрите на
технологичните процеси; отстраняване на дефекти в крайния продукт. Техник-технологът
извършва подбор на универсални и специализирани дървообработващи машини, конструира и
проектира мебели и интериор за жилищни и обществени сгради, офиси и др. Той организира
работата на екипа от оператори и работници, разпределя техните задължения и отговорности,
следи за изпълнение на технологичните изисквания при производството на всеки продукт.
Контролира извършването на основни технологични операции – ръчно или със специализирани
машини, поддържането на машините и съоръженията, предварителната обработка на
суровините и материалите.
Техник-технологът контролира дейностите по подбор на дървесината, включването й в
технологичния процес, изработване на изделията и тяхното сглобяване. Следи за правилно
протичане на процесите, като отчита технологичните параметри. При отклонения той е
задължен да предприема съответните коригиращи действия или да уведоми ръководителя на
производството. Организира работното си място и спазва хигиенните изисквания. Организира
работата на екипа, с който работи, оценява качеството на изпълнение на задачите от
операторите и работниците. Отговаря за спазване на здравословни и безопасни условия на труд,
опазване на околната среда.

Умения за специалността:
 Подбиране и използване на дървесина, дървесни и спомагателни материали
 Обработване на дървесина и дървесни материали с универсални и специализирани
дървообработващи машини, настройване за работа и поддържане на инструменти,
машини и съоръжения.
 Спазване на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в
мебелното производство
 Подготовка и нанасяне на защитно-декоративни покрития на мебелни изделия
 Контролиране на качеството във всеки етап от производството
 Монтаж и ремонт на мебели.
 Конструиране и проектиране на мебели и интериор за жилищни, обществени сгради и
офиси.
 Съставяне спецификации на детайли, агрегати и мебелни изделия и изчисляване на
разходни норми за основни и спомагателни материали
 Прилагане на нормативната уредбаза създаване на малко или средно предприятие и
планиране,организиране и контролиране на дейността му.