Специалност „Маркетингови проучвания”

Категория:

Възможности за реализация:
Маркетингови агенции, консултантски фирми, в отдели по „Маркетинг и реклама” на
фирми от различни отрасли на стопанството.

Втора степен на професионална квалификация. В програмата на тази специалност се
придобиват знания и умения относно провеждането на маркетингови проучвания.
Събиране, обработване и подготвяне на материали за извършване на маркетингови проучвания.
Съставя въпросници/анкетни карти за провеждане на маркетингови проучвания. Събира и
обработва статистическа информация. Подготвя периодични, специални и текущи аналитични
справки, отчети и презентации, необходими за провеждане на маркетинговите проучвания.
Подготвя материали за разработване и провеждане на маркетингови кампании по
предварително подготвено задание. Обслужва клиенти.
Сътрудникът в маркетингови дейности осъществява контакти с потенциални клиенти
посредством бизнес комуникация на български или чужд език. Изпълнява самостоятелно или в
екип всички други допълнително възложени задачи от прекия си ръководител. Сътрудникът в
маркетингови дейности отговаря за качественото и в срок изпълнение на поставените му
задачи. Той носи отговорност за опазване на фирмени тайни и за спазване на технологичната
дисциплина и вътрешния ред и не предоставя информация, разпространяването на която би
могло да навреди на работодателя, освен в случаите на изрично разпореждане от работодателя.

Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да знае:
 Дейността на стопанското предприятие;
 Общата теория на пазарната икономика;
  Основните на маркетинга;
  Видовете маркетинг;
  Финансите на фирмата;
  Видовете техника, с която се работи;
  Маркетинговите подходи;
  Провеждането на маркетингови проучвания и кампании;
  Правилата и особеностите при създаването на професионални контакти;
  Правилата за осъществяване на деловата кореспонденция.
Обучаваният след завършване на професионалното обучение трябва да може:

 Да набавя, обработва и използва информация;
 Да води рекламни кампании;
  Да спазва трудовата и финансовата дисциплина;
  Да работи с персонален компютър;
  Да развива рекламми умения.