Специалност „Контрол на качество и безопасност на храни и напитки ”

Възможности за реализация:
В различни фирми, в малки цехове и работилници, в заведения за хранене, в условията на
частен и семеен бизнес.

Цели на обучението:
Техник-технологът по качеството на храни и напитки осъществява контрол върху суровините,
съставките, добавките и другите продукти, които се използват за производство на храни. Той
контролира техническото състояние на машини, апарати и съоръжения и начина на тяхната
експлоатация. Осъществява наблюдение и контролира използването на почистващи препарати,
дезинфекционни и дезинсекционни препарати, с които се работи в производствените цехове и
лаборатории. Осъществява контрол при производството, преработката, съхранението и
дистрибуцията на храни и напитки. Взима проби за лабораторен анализ, оценява качеството на
суровините и материалите. Наблюдава работата на технологичното оборудване и предприема
действия при отклонения от нормата. Ползва специализирани програмни продукти, работи с
база данни и с електронни таблици, обобщава и предоставя информация във вид на таблици,
графики и диаграми.

Техник-технологът изпълнява оперативните процедури, чрез които се осигуряват мониторинг,
контрол и управление на системите за добри практики; безопасност и качество при
производство; търговия, спедиция и предлагане на храни и напитки. В задълженията му влизат
и контрол върху спазването на изискванията за здравословното състояние на лицата, които
участват в производството и имат контакт със суровините, материалите и продуктите.

След завършване на обучението обучаваният трябва да:
 класифицира основните суровини, материали, добавки за производството на храни и
напитки, знае технологичното им предназначение, състав, свойства, качествените
изисквания към тях, условията, режимите и сроковете на съхранение;
 обяснява същността, последователността и режимите на технологичните процеси и
операции в производството на храни и напитки;

 характеризира предназначението и принципа на действие на технологичното
оборудване;
 следи за режимите и сроковете на съхранение на готовите изделия;
 познава изискванията и следи за правилното изписване на информацията върху етикета
на готовото изделие;
 участва в организирането и осъществяването на контрол на качеството и безопасността,
спазвайки инструкциите и регулативните норми;
 прилага нормативната уредба в областта на хранителното законодателство;
 познава предназначението, съдържанието и изискванията на вътрешнофирмените
актове и документация, регламентиращи функционирането на системите за безопасност
и качество в производството на храни и напитки;
 прилага програмите, процедурите и изискванията за осъществяване дейностите по
контрол и управление на качеството и хранителната безопасност;
 познава и прилага методите за анализ и контрол, процедурите за вземане на проби и
предоставянето им в лабораториите за анализ;
 следи работата на техническите средства за контрол и измерване, спазва инструкциите
и процедурите за поддържането и калибрирането им, води съпътстващата
документация;
 използва специализирани компютърни програми за обработка и съхранение на
информация относно документирането на дейностите по контрол на качеството и
хранителната безопасност;
 контролира правилното съставяне и състояние на записите;
 анализира информацията от мониторинга на процесите и при възникване на проблемна
ситуация предприема адекватни мерки.