Специалност „Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия ”

Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности, свързани с прилагане на съвременни технологии за конструиране и
моделиране на кожено-галантерийни изделия.

Чертае основни конструкции и моделни разработки на обувни и кожено галантерийни изделия.
В работата си моделиерът ползва компютърни системи за разработване на модели на изделията
и най-икономично разполагане на кройките. Разработва разходни норми за материалите и следи
за тяхното спазване. Контролира качеството на изработване на изделията. Спазва изискванията
за опазване на околната среда.

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
– познава и използва основни, спомагателни и финишни материали за изработване на кожено-
галантерийни изделия;
– работи с основни машини и съоръжения за производство на кожено-галантерийни изделия;
– разработва основни конструкции на дребни и едри кожено-галантерийни изделия и шаблони
за техните детайли;
– познава и прилага технологията на финишните операции;
– съставя разходни норми на материалите в кожено-галантерийното производство;
– умее да се адаптира бързо при промяна на технологията за изработване на кожено-
галантерийни изделия и при въвеждане на нови машини и съоръжения.