Специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи”

Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности, свързани с прилагане на съвременни техники при конструиране и
моделиране на облекло от кожи.

Моделиер-технологът поема отговорности за разчитане и анализиране на скици на модели;
определяне броя на детайлите на изделието и конструктивните им особености. Моделиерът
ползва компютърни системи за разработване на модели на изделията и най-икономично
разполагане на кройките. В неговите задължения се включва разработването на разходни норми
за материалите, следи за тяхното спазванеКонтролира качеството на изработване на изделията.
Спазва изискванията за опазване на околната среда.

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да разчита
скици, конструира, моделира и изпълнява качествено технологичните операции при
изработването на облекло от кожи, като:
• прилага усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд;
• познава основни, помощни и спомагателни материали за изработване на облекло от кожи;
• познава и работи на основните видове шевни машини, кроячна техника и съоръжения за
топлинна обработка, използвани в производството на облекло от кожи;
• разчита скици на модели;
• чертае основни конструкции и моделни разработки; изработва кройки и шаблони на
облеклото и ги размножава по размери и ръстове;
• съставя разходни норми на материали и труд;
• разработва и прилага технологичната последователност за изработване на видове облекло от
кожи, адаптира се бързо за промяна на технологията при въвеждане на нови машини и
съоръжения;
• анализира условията за работа и съобразно тях извършва необходимите дейности;

• контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
• планира и организира изпълнение на текущите задачи и решава възникнали проблеми,
свързани с осъществяване на трудовата дейност;
• прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното си място и време.