,

Специалност „Кетеринг”

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
 организира и контролира спазването на правилата за здравословен и безопасен труд
(ЗБУТ);
 комуникира както с гостите, така и с колегите от заведението за хранене и развлечения;
 работи в екип с представители на останалите отдели в заведението за хранене и
развлечения;
 познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес – съгласно Кодекса
на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 разбира ролята на ресторантьора в обслужването и да съзнава необходимостта от
повишаване на квалификацията си;
 познава стопанското устройство на страната, да разбира съществуващите икономически
отношения, процеси и явления в сферата на туризма;
 умее да води разговор на чужд език с гостите на заведението за хранене и развлечения;
 използва компютър при планиране, организиране и отчитане на работата в заведението
за хранене и развлечения;
 демонстрира предприемачески умения;
 следи развитието на туристическата индустрия, да прави предложения и организира
въвеждането на новости в заведението;
 познава структурата и йерархията в заведението за хранене и развлечения;
 прилага процедурите за осигуряване безопасност на гостите в заведението за хранене и
развлечения;
 осъществява връзка със звената в заведението за хранене и развлечения;
 спазва инструкциите при пожар, наводнения, терористичен акт или друго
необичайно събитие в заведението за хранене и развлечения;
 познава различните видове храни и напитки, продуктите и начина за тяхното
приготвяне;
 създава условия и организира изпълнението на правилата за добри производствени
практики/добри хигиенни практики (ДПП/ДХП) и прилагане на системата HАССР в
ресторантьорството;
 организира доставката и съхранението на хранителните продукти, използвани за
приготвяне на кулинарни изделия;
 организира и контролира технологичния процес за производство на ястия и напитки и
тяхното сервиране в ресторанта;
 създава условия и организира безопасна работа с технологичното оборудване в
ресторантьорството и ефективното му използване;
 участва в посрещането, обслужването и изпращането на гостите
 планира асортимента от ястия и напитки;
 създава и въвежда нови рецепти;
 разпределя работата между членовете на персонала;
 познава стандарта на обслужване в зависимост от типа обект;

 познава и използва правилно терминологията в туристическото обслужване при
комуникация с колеги и клиенти