Специалност „Икономическо информационно осигуряване”

Възможности за реализация:
Операторът информационно осигуряване обикновено работи във фирми, които
оперират със значителни потоци от данни, документи и бази данни.
Това могат да бъдат финансови и статистически институции, различни регистри,
агенции за проучвания и др.
Втора степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на
знания, умения и компетентности, свързани с усвояване на системното програмно
осигуряване – операционна система, базово програмно осигуряване, потребителско
програмно осигуряване – интерфейс, програмни езици, функции, библиотеки от база
данни и др.

Операторът информационно осигуряване извършва операции, свързани с обработка на данни.
Типичните дейности на оператора включват: директно въвеждане/извеждане на данни;
организация на данни – трансформиране от един формат в друг, промяна на структурата и
подредбата; изготвяне на справки, извлечения, диаграми и др., при което могат да бъдат
включени и изчисления по предварително зададени правила. В зависимост от областта и
мащабите на фирмата, в която работи операторът, източниците на данни и крайният им формат
могат да бъдат специализирани продукти за управление на бизнеса, електронни таблици, бази
данни или документи в електронен вид или на хартиен носител. Видът (цифрови, тестови) и
характерът на данните (финансови, статистически, показания на апаратура) могат да варират в
широки граници.
Операторът въвежда данни, извършва корекции на въведени данни, като използва програми за
електронни таблици, заявки към бази данни или в екранните форми на специализирани
софтуерни продукти. Обработката може да изисква предварителна организация на данните,
която се състои в трансформиране на данни от различни източници – текстови файлове,
генерирани от програми и системи, документи или таблици на хартиен носител или в
електронен формат, както и от електронна поща, във формат и структура, подходящи за
въвеждане (импортиране) в друга програма. Работата с документи от хартиен носител може да
изисква и умения за използване на специализиран софтуер за сканиране и разпознаване на
текст.
В зависимост от областта и мащабите на фирмата, в която работи операторът, източниците на
данни и крайният им формат могат да бъдат специализирани продукти за управление на
бизнеса, електронни таблици, бази данни или документи в електронен вид или на хартиен

носител. Видът (цифрови, тестови) и характерът на данните (финансови, статистически,
показания на апаратура) могат да варират в широки граници.