Специалност „Земеделец”

Категория:
Ciba® IRGASTAB® BD 100 protects biodiesel against degradation and oxidation to help extend storage life.

Възможности за реализация:
Придобилите квалификация по професията могат да упражняват дейността си в
собствени и частни ферми, оранжерии и др.
Основни дейности на фермера- земеделец:
Фермерът изпълнява производствена и мениджърска дейност – дейности по отглеждане
на растенията (оран, дискуване, сеитба, торене, пръскане, коситба, жътва, прибиране на
реколтата и др.); дейности по отглеждане на животните (хранене и почистване, доене,
възпроизводство в животновъдството); дейности по поддържане и ремонт на
селскостопанската техника, изготвяне на технологични карти, оборот на стадото и
бюджет на фирмата, наемане на работници, покупка на земя, семена, животни,
реализиране на селскостопанската продукция, сключване на договори, организация на
труда и селскостопанското производство.
Фермерът е длъжен да полага основни грижи за селскостопанските животни, да извършва
различни видове обработка на почвата при отглеждането на селскостопански култури и да
работи с различни видове машини и съоръжения.
Земеделецът трябва да има следните умения:
 Определяне вида и състава на почвата
 Извършване на оран, дисковане, култивиране, брануване и оценяване качеството на
работата
 Изчисляване нормата на торене и извършване на торене
 Определяне поливната и напоителна норма и извършване на напояването
 Подготвяне на посевния и посадъчния материал, определяне количеството семена и
посадъчен материал и извършване на сеитба и засаждане
 Определяне степента на вредност сроковете на растителна защита провеждане на
растително-защитни мероприятия
 Разпознаване на видовия и сортовия състав на земеделските култури
 Извършване на основни технологични операции при отглеждане и прибиране
 Зоохигиенна преценка на помещенията
 Извършване оборка на селскостопанските животни
 Разпознаване органите и връзката им в отделните системи
 Разпознаване продуктивните типове селскостопански животни
 Разпознаване фуражите и преценяване на качеството им
 Определяне на породите
 Избиране на подходящ начин на хранене и отглеждане
 Нагласяване и регулиране механизмите и системите на тракторите и автомобилите

 Монтаж и демонтаж
 Управление и работа с трактор
 Нагласяване и регулиране на селскостопанските машини
 Прикачване и навесване на селскостопанските машини
 Обслужване, поддържане и съхраняване на селскостопанските машини
 Извършване на първична преработка
 Производство на екологично чиста продукция
 Правилно съхраняване на получените продукти
 Безопасна работа с торове, препарати, животни, машини, съоръжения и инструменти