Специалност „Декорация на сладки изделия”

Категория:

Обучаващият трябва да знае да:
 Характеризира особеностите на пандишпановото тесто
 Обяснява технологията на приготвяне на пандишпановото тесто
 Изброява и знае видовете и формите
 Изброява методите за оформяне на сладкарските изделия и тяхното приложение
 Описва санитарно-хигиенните изисквания
 Обяснява изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 Характеризира и класифицира блатовете и платките
 Изброява видовете блатове и платки. Обяснява последователността на технологичните
операции за приготвяне на блатове и платки
 Обяснява понятието орнамент, изброява основните принципи за изграждане
 Познава видовете пластини и орнаменти от шоколад и описва начина на изработването
им
 Описва санитарно-хигиенните изисквания 6. Обяснява изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд
 Характеризира особеностите на индиановото тесто и основите
 Обяснява същността на технологичния процес за приготвяне на индианово тесто,
основи и изделия от него
 Изброява видовете шрифтове и числа и знае как те се съчетават с бордюри
Обяснява по приложената схема предназначението, устройството и принципа на
действие на универсалния миксер