Специалност „Говедовъдство”

Категория:

Възможности за реализация:
Техник-животновъдите работят в животновъдни ферми, където полагат грижи за отглеждането на различни видове животни. Освен
във фермите придобилите степен на професионална квалификация могат да отглеждат животни в семейното спомагателно
стопанство, във фуражопроизводството или фуражопреработвателни предприятия. Друга възможност е да работят във вивариуми, в
лаборатории, обслужващи изследователски институти, университети, болници и други организации. Те могат да се грижат за
животните в зоологическите градини, както и за дивеча в резерватите или местата на тяхното естествено обитаване. Техник-
животновъдите, придобили трета степен на професионална квалификация, могат да ръководят животновъдна ферма и да
изпълняват всички основни производствени дейности. В своята работа те се ръководят от указанията и съветите на зооинженери
или ветеринарни лекари.
Основните трудови дейности на техник-животновъда с професионална квалификация са следните:

• организира производството и съхранението на фураж;
• осигурява правилното използване и поддържане на пасищата;
• съставя фуражен баланс, план за производството на фуражи и за балансиране на
продажбите и смеските за отделните видове и категории животни;
• обслужва машините и съоръженията, използвани в животновъдното производство, и
полага грижи за тяхната поддръжка и съхранение;
• осигурява профилактични грижи за животните;
• организира правилното отглеждане на животните;
• осъществява развъдна дейност;
• контролира и регистрира растежа и продуктивните качества на животните;
• получава и реализира висококачествена продукция;
• планира, ръководи и контролира дейността в животновъдната ферма.

При изпълнение на трудовите дейности той работи със: машини за обработка и раздаване на фуражи на различните видове и
категории животни (фронтални товарачи, фуражораздаващи ремаркета, миксери за фураж и др., трактори, съоръжения за доене,
стрижба, подрязване на копитата, почистване и вентилация на помещенията; миещи средства, дезинфектанти, лекарства, мляко и
вълна, противопожарни и лични предпазни средства, инструменти за ремонт на сградите, машините и оградите. При изпълнение на
някои от трудовите дейности е необходимо да използва инструкции и правила за безопасна работа и отчетни документи.