Специалност „Автотранспортна техника”

Възможности за работа – в областта на транспортната техника.

Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване
на знания, умения и компетентности за осъществяване на диагностика, техническо
обслужване, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.
Техникът знае и прилага основни технологични операции за изработване на детайли на
автотранспортна и пътно-строителна техника. Той извършва диагностика и контрол на
техническото състояние на механизмите, системите и агрегатите и установява
причините за повредите им; извършва демонтаж, монтаж, центровки и ретушировки на
механизми, системи и агрегати на автотранспортна и пътно-строителна техника;
контролира спазването на технологичната последователност при дейностите, свързани
с експлоатацията, обслужването и ремонта на техниката. В своята работа техникът
използва приложен софтуер, инструменти, приспособления и машини; стандарти,
справочна и каталожна литература. Организира и контролира работата на екипа, с
който работи.
Техникът по транспортна техника поема отговорности за контрол върху ефективното
използване на инструменти, материали и резервни части. Оценява годността и
безопасността на детайлите, механизмите, агрегатите и оборудването. Той контролира
технологичната последователност при диагностиката. Оценява качеството на работата в
съответствие със стандарти, вътрешни и външни критерии. Анализира и регулира
показанията на контролно-измервателната техника. В задълженията и отговорностите
на технолога се включва контрол върху правилната експлоатация на оборудването.