Професия “Хотелиер ”

Възможностите за реализация в сферата на обслужването, вътрешния и международния
туризъм. Хотелиерът може да стопанисва хотел, мотел, пансион, къмпинг.
Кандидатите трябва да научат:
стандарта на обслужване;
♦ технологиите и длъжностните характеристики на служителите в дейността;
♦ хигиенните изисквания в търговските стаи, общите помещения и офиси;
♦ терминологията на туристическото обслужване;
♦ технико-експлоатационната характеристика на всички машини и съоръжения в дейността;
♦ всички организационни връзки и взаимоотношения във фирмата;
♦ конюнктурата на международния туристически пазар и туристическата политика на страната;
♦ социално-психологическите особености на обслужването и поведението на гостите;
♦ технология на поддържането и почистването на хотела;
♦ изработване на атестационен формуляр с ясни критерии за качествата на кандидата в работна
среда;
♦ правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и
договорните отношения между работодател и работник;
♦ личните предпазни средства, прилагането на основните правила за безопасна работа на
работното място и как да не замърсява с работата си околната среда
♦ собствената си роля в работата и необходимостта от повишаване на квалификацията си;
♦ как да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
♦ договорните отношения между работодател и работник
Обучаващите продобиват знания в областта на хотелеския мениджмънт, овладяват основните
изисквания при обслужване на клиенти от различни работни звена в хотел, туристическа
агенция и бизнес центрове.
Хотелиерът организира и ръководи цялостния процес по посрещане, настаняване и изпращане
на гости. Контролира състоянието на стаите за гости, на общите помещения, тяхната чистота и
изрядност.Води счетоводна отчетност и имуществена отговорност. Следи за изпълнението на
задачите на персонала. Следи за спазването на нормативните изискавания и трудовите норми.