,

Професия “Финансист ” Специалност „Банково дело”

Възможности за реализация:

Финансистът извършва трудовата си дейност в сферата на банките или
застрахователните дружества.

Трета степен на професионална квалификация. По време на изучаването на тази
специалност се придобиват знания относно нормативните актове и работна
документация в областта на банковото обслужване, работа с клиенти по обслужвани
банкови дейности и др.
Финансистът извършва дейности по обслужване на физически лица и предприятия във връзка с
финансови операции или застраховки и социални дейности. Финансистът, който работи в
областта на финансовите институции, извършва дейности по обслужване на физически лица и
предприятия във връзка с водене на банкови сметки, банкови заеми, валутни операции и др.
Финансистът, който работи в областта на социалното и застрахователното дело, извършва
посредничество при договори за застраховки на физически лица и предприятия, обслужване на
застраховки и социални дейности.
Финансистът трябва да познава правилата на документооборота и да умее да съставя,
класифицира, обработва, сортира, съхранява и архивира счетоводна, статистическа и финансова
информация на конкретно работно място в предприятието по регламентиран ред. Той може да
изпълнява операции, свързани с получаване и плащане на парични средства в брой. В сферата
на финансовите предприятия Държавно образователно изискване за придобиване на
квалификация по професията „за придобиване на професионална квалификация по професии.
Той може да води аналитична отчетност за гаранции по кредити, инвестиции, ипотеки,
облигации, ценни книжа, документи за оценки, комисиони и лихви. В сферата на
застрахователната дейност финансистът може да води аналитичната отчетност на рисковете,
видовете застраховки и уреждане на застрахователните полици. Той планира и организира
своята дейност, като спазва нормативно определените срокове. Финансистът подпомага
разработването на анализи и финансови планове, спазвайки вътрешните нормативни
изисквания в банката или застрахователното дружество. Той обслужва клиенти на дружеството,
спазвайки деловия тон на общуване и поведение, поддържа кореспонденция с клиенти на
банката и застрахователното дружество, като ги информира своевременно за настъпилите
промени в техните аналитични партиди.