,

Професия “Финансист ” Специалност „Застрахователно и осигурително дело”

Трета степен на професионална квалификация. По време на изучаването на тази
специалност се придобиват знания относно нормативните актове и работна
документация в областта на застраховането.

Обучаваният трябва да знае:

Дейността на застрахователните, презастрахователните и осигурителните институции;
• Организацията на застраховането и социалното осигуряване;
• Термините, които се използват при осъществяването на застрахователна и осигурителна
дейност;
• Застрахователните и осигурителните операции и механизмите и технологията за тяхното
осъществяване;
• Актюерските техники при застраховането и социалното осигуряване;
• Приходите и разходите от дейността;
• Отчитането и анализа на дейността на отделния служител;
• Структурата на имуществото;
• Дейностите по опазване и застраховане на персонала и имуществото;
• Видовете застраховки и документи;
• Условията и документите при кандидатстване за работа;
• Правилата и особеностите при създаването на професионални контакти. Етиката на
деловото общуване. Съобразяване с културните особености на клиента;
• Правилата на деловата кореспонденция;
• Информационните технологии и системи в застрахователното и осигурително дело.

Да може:
• Да рекламира дейността и услугите на институцията;
• Да опазва имуществото и имуществените интереси;
• Да начислява социални и здравни осигуровки;
• Да осчетоводява стопански операции;
• Да открива факторите, които водят до повишаване рисковете при осъществяване на
застрахователната, презастрахователната и осигурителна дейност;
• Да подготвя и създава условия за осъществяване на застрахователни сделки.
• Да спазва трудовата и финансовата дисциплина;
• Да подготвя документи за кандидатстване и назначаване на работа;
• Да работи с външните и вътрешните нормативни документи;
• Да консултира клиентите;

• Да извършва делова кореспонденция;
• Да прилага новите информационни технологии и системи;
• Да обобщава, анализира и оценява изпълнението на собствената работа.