Професия “ Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост ” Специалност „Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи ”

Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания,
умения и компетентности за контролиране и документиране на програмите и системите за
осигуряване на качеството, здравната и хигиенната безопасност в технологичния процес.

Обучаваният трябва да може:

 Подготовка на зърнена маса за смилане – почистване, сортиране навлажняване и др.;
 Измерване,анализиране и регулиране на температура, влажност и др. параметри от
технологичния процес
 Определяне степента на готовност на суровини и полуфабрикатите
 Установяване на отклонения в качеството, причините за тях и вземане на адекватни
мерки
 Смилане, изготвяне на млевни смеси, отделяне на зародиши, грис за консумация,
формиране на потоци брашна и др.;
 Подбор на оптимални технологични параметри;
 Анализиране и регулиране показателите и параметрите на технологичния процес
 Определяне степента на готовност на полуфабрикати и готова продукция
 Установяване на отклонения в качеството, причините за тях и вземане на адекватни
мерки
 Организиране на работните места
 Организиране, провеждане и контрол и регулиране на технологичните процеси
 Контролиране наличието на етикети и маркировката им;
 Контролиране и регулиране на параметрите в складовите помещения
 Организиране, провеждане и контролиране на технологичните процеси
 Подбор на оптимални технологични параметри
 Анализиране и регулиране показателите и параметрите на технологичния процес
 Определяне степента на готовност на полуфабрикати и готова продукция
 Установяване на отклонения в качеството, анализиране причините за тях и вземане на
адекватни мерки

 Задаване, контролиране и регулиране на параметрите на електронните програми на
автоматичните устройства
 Вземане на правилни решения и действия при техническа неизправност и аварийна
ситуация