,

Професия “Техник-растениевъд ” Специалност „Гъбопроизводство”

Обучаваният трябва да знае:
 Описва състава и основните свойства на почвата.
 Описва основните видове обработка на почвата.
 Посочва значението на почвообработващите машини и описва тяхната
класификация.
 Посочва значението на гъбите и гъбопроизводството.
 Описва морфологичните особености на гъбите (печурката).
 Назовава и описва основните принципи за осъществяване на ефективни бизнес
комуникации във фирмата.
 Описва видовете сеитба.
 Описва подготовката на посевния материал и определянето на сеитбената норма.
 Посочва основните изисквания при засаждането.
 Посочва значението и описва общата класификация на машините за сеитба и засаждане.
 Описва биологичните особености на печурката.
 Назовава и описва вътрешнофирмената комуникация в съвременната бизнес среда
 Описва плевелите и биологичните им особености.
 Посочва вредата от болести и неприятели по земеделските култури.
 Описва методите на борба срещу вредителите по земеделските култури.
 Посочва предназначението на машините за химическа защита и описва общата им
класификация.
 Назовава и описва видовете помещения, използвани като гъбарници, и инсталацията и
обзавеждането на подземните помещения.
 Назовава и описва комуникациите между фирмата и външната среда в съвременни
условия